• Statystyki

  • Odwiedziło nas: 362260
  • Do końca roku: 317 dni
  • Do wakacji: 129 dni
 • Kontakt

  poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

  tel/fax: 22 8111820

  e-mail: zs41@edu.um.warszawa.pl

   

 • Lokalizacja

Pomoc socjalna 2019/20

Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom, pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe – miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507), tj. 528 zł.

Zainteresowani rodzice/opiekunowie prawni dziecka składają do pedagoga szkolnego, w nieprzekraczalnym terminie do 13 września 2019 r.,  pobrany ze strony internetowej Biura Edukacji, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodów  w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z sierpnia 2019 r.). Komisja Pomocy Materialnej Uczniom ZS nr 41 sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania  w/w dofinansowania i przekazuje ją wraz z dokumentami Dyrektorowi Szkoły.

Dyrektor Szkoły, po zatwierdzeniu listy, przekazuje dokumentację Burmistrzowi Dzielnicy. Rodzice uczniów, którym przyznane będzie stypendium szkolne otrzymają zwrot kosztu zakupu określonych artykułów wyłącznie na podstawie imiennych faktur.

Rodzice i opiekunowie uczniów zainteresowani refundacją posiłków proszeni są o zgłaszanie się bezpośrednio do właściwego dla miejsca zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej. Osoby ubiegające się o refundację obiadów  będą mogły korzystać z tej formy pomocy dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji z Ośrodka Pomocy Społecznej.

 Wniosek o przyznanie stypendium „Wyprawka szkolna 2019/20” 

( stypendium dotyczy tylko uczniów liceum uprawnionych na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (Zarządzenie nr 1360/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 16.08.2019r.))
Wniosek należy złożyć  do pedagoga szkolnego ( pok. 38) w terminie 
do 11.09.2019r.
Wnioski złożone po w.w terminie nie będą przyjmowane
Wzór wniosków dostępny na stronie internetowej Biura Edukacji:
https://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow

Z poważaniem 
H. Rogalińska
J. Głogowska
M.Wojciechowska


https://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow 

NA GÓRĘ