• Statystyki

  • Odwiedziło nas: 331018
  • Do końca roku: 346 dni
  • Do wakacji: 158 dni
 • Kontakt

  poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

  tel/fax: 22 8111820

  e-mail: zs41@edu.um.warszawa.pl

   

 • Lokalizacja

Procedury wydawania duplikatów

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej, 
świadectwa szkolnego i pobierania opłat za te czynności w Zespole Szkół 
z Oddziałami Integracyjnymi Nr 41 ul. Bartnicza 2 03-358 Warszawa

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranica oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 58/2005 poz. 504 ze. zm. )

                   Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635)

 

I.         Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.

1.         W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić 
do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 
z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat. Załącznik nr 1 do pobrania w Sekretariacie lub na stronie internetowej.

2.         Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko 
i imię, data urodzenia) oraz dowód opłaty skarbowej.

3.         Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera sie opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9 zł.

4.         Termin wykonania duplikatu do 7 dni roboczych.

 

II.           Zasady wydawania duplikatów karty rowerowej.

1.              W przypadku utraty oryginału karty rowerowej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły 
z pisemnym wnioskiem (podaniem) o wydanie duplikatu karty rowerowej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.

2.              Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie (nazwisko i imię, data urodzenia).

3.              Za wydanie duplikatu karty rowerowej nie pobiera się opłaty.

4.              Termin wykonania duplikatu do 10 dni roboczych.

 

III.          Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych.

1.                   W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może

wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa 
z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem:

-              rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły / klasy),

-              roku ukończenia szkoły / klasy.

-              wychowawca klasy (nazwisko i imię)

Załącznik nr 1 do pobrania w Sekretariacie lub na stronie internetowej

2.                   Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej.

3.                   Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera sie opłatę w wysokości równej

kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26 zł.

4.            Termin wykonania duplikatu do 14 dni roboczych. Jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w Szkole.

5.            Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub na formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa.

6.            Duplikat zawiera:

                        - wyraz „Duplikat” – na pierwszej stronie u góry,

                        - dane zgodne z dokumentacją pedagogiczną,

                        - pod tekstem nazwiska i imiona osób, które oryginał podpisały lub stwierdzenie ich nieczytelności,

                        - datę wystawienia duplikatu,

                        - podpis dyrektora szkoły,

                        - pieczęć urzędową.

7.            Jeżeli Szkoła nie posiada dokumentacji przebiegu nauczania albo nie jest ona wystarczająca 
do wystawienia duplikatu, wydaje się zaświadczenie stwierdzające, że wystawienie duplikatu nie jest możliwe.

8.            W tym przypadku odtworzenie oryginału świadectwa może nastąpić na podstawie odrębnych przepisów, 
w drodze postępowania sądowego.

9.            Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające pisemne upoważnienie po potwierdzeniu odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem lub wysyłany 
jest pod wskazany we wniosku adres.

10.          Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.

 

IV.          Powyższe opłaty należy wnosić na konto.

 

Bank Handlowy w Warszawie Nr 76 1030 1508 0000 0005 5091 9028

Dane do przelewu:

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 41 ul. Bartnicza 2 03-358 Warszawa

 

 

Wprowadzono zarządzeniem dyrektora Nr 70/2011 z dnia 13.09.2011 r.

 

NA GÓRĘ