• Statystyki

  • Odwiedziło nas: 111892
  • Do końca roku: 249 dni
  • Do wakacji: 56 dni
 • Kontakt

  poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

  tel/fax: 22 8111820

  e-mail: zs41@edu.um.warszawa.pl

   

 • Lokalizacja

Zasady rekrutacji

Regulamin rekrutacji do CII Liceum Ogólnokształcącego 
im. Księdza Józefa Woźniaka 
przy Zespole Szkół nr 41 
ul. Bartnicza 2 w Warszawie 
na rok szkolny 2018/2019

 

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019 będzie prowadzona na podstawie przepisów wynikających z:

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.).

2. Rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia  (Dz.U. 2017 r. poz. 586), ze szczególnym uwzględnieniem:

 • sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów,
 • sposobu ustalenia punktacji w przypadku zwolnienia uczniów z egzaminu gimnazjalnego.

3. Zarządzenia Nr 5 MKO z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniające  zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019, w sprawie:

  • szczegółowego harmonogramu rekrutacji.

4. Uchwały nr XLV/1080/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz publicznych branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę w latach szkolnych 2017/2018 - 2019/2020.

W rekrutacji na rok szkolny 2018/2019  wniosek o przyjęcie można składać do nie więcej niż ośmiu szkół  prowadzonych przez m. st. Warszawę (w każdej szkole można wybrać dowolną liczbę oddziałów).

5. Statut CII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi.

 

II. Wstęp

 

1. Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej   przewodniczącego  i określa zadania członków.

2.   Szkolna Komisja Rekrutacyjna:

 • ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 • ustala i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i nieprzyjętych,
 • sporządza protokoły postępowania rekrutacyjnego.

 

III. Oferta edukacyjna 

 

Na rok szkolny 2018/2019 CII Liceum ogłasza nabór do klas pierwszych:


Klasa Ia – Promocja zdrowia - integracyjna z rozszerzonym programem przedmiotów humanistycznych: j. angielski, j. polski, historia.

Drugi język do wyboru: język niemiecki lub język rosyjski.


Klasa Ib – Pedagogiczna z animacją kultury - integracyjna z rozszerzonym programem przedmiotów humanistycznych:  j. angielski, j. polski, historia.

Drugi język do wyboru: język niemiecki lub język rosyjski.


III. Wymagane dokumenty i terminy:


Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych odbywa się przy użyciu Elektronicznego Systemu Rekrutacji. Oferta edukacyjna zostanie udostępniona kandydatom 27 kwietnia o godz. 9:00 pod adresem:

https://warszawa.edu.com.pl  . Kandydat może wybrać nie więcej niż osiem szkół (a w nich zaznaczyć dowolną liczbę oddziałów).

Wydrukowany, podpisany przez kandydata i jego rodziców wniosek należy złożyć w szkole pierwszego wyboru.

 

Rekrutację przeprowadza się według następującego harmonogramu:

 

 1. Od 10 maja od godz. 10.00 do 18 maja do godz. 15.00  kandydat składa wniosek w szkole pierwszego wyboru,
 2. Od 15 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00 kandydaci mogą dokonywać zmian wyboru szkół/oddziałów
 3. Od 22 czerwca od godz. 12.00 do 27 czerwca do godz. 16.00 kandydaci składają kopie świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne wymagane dokumenty w szkole pierwszego wyboru. Kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez gimnazjum.
 4. 6 lipca od godz. 12:00 szkolne komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
 5. Od 6 lipca od godz. 12:00 do 12 lipca do godz. 10:00 kandydaci potwierdzają wolę uczęszczania do szkoły (składając oryginały świadectwa
  i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego),
 6. 12 lipca do godz. 16:00 szkolne komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
 7. Od 13 lipca od godz. 8:00 do 16 lipca do godz. 16:00 szkoły przeprowadzają postępowanie uzupełniające.
 8. 29 sierpnia od godz. 12:00 szkolne komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 9. Od 29 sierpnia od godz. 12:00 do 30 sierpnia do godz. 16:00 kandydaci potwierdzają wolę uczęszczania do szkoły (składając oryginały świadectwa
  i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego),
 10. 10.  31 sierpnia od godz. 12:00 szkolne komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

IV. Kryteria rekrutacji 

1. Kryteria przyjmowania kandydatów do klas pierwszych

 • oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 • wyniki z egzaminu gimnazjalnego,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,
 • średnia arytmetyczna ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum,
 • tytuł laureata i finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej
  oraz laureata konkursu przedmiotowego
 • zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności),
 • pozytywny wynik próby sprawności fizycznej, bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim i pisemna zgoda rodziców (dotyczy tylko kandydatów do oddziałów sportowych),
 • sprawdzian uzdolnień kierunkowych (dotyczy kandydatów
  do oddziałów dwujęzycznych lub oddziałów
 • wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
  do kształcenia w określonym zawodzie (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe),
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego z tytułu niepełnosprawności przez poradni psychologiczno– pedagogiczną (dotyczy kandydatów do części integracyjnej oddziałów integracyjnych).

 

 

2. Punkty:

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia
6 lutego 2015 r.

 

· 200 punktów – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania
w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

· 100 punktów za egzamin gimnazjalny przeprowadzony w ostatnim roku nauki z:

- języka polskiego,

- historii i wiedzy o społeczeństwie,

- matematyki,

- przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,

- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

 

Do przeliczania wyników na punkty przyjmuje się współczynnik 0,2 (np. uczeń uzyskał z matematyki wynik - 70%, co daje w rekrutacji 14 punktów).

 

100 punktów za oceny na świadectwie z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę
oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć wskazanych przez szkołę:

- stopień celujący - 18 punktów,

- stopień bardzo dobry - 14 punktów,

- stopień dobry - 10 punktów,

- stopień dostateczny - 6 punktów,

- stopień dopuszczający - 2 punkty.

 

Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych
na świadectwie ukończenia gimnazjum:

 

- 13 punktów - za tytuł finalisty, w co najmniej jednym konkursie, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, lub za tytuł laureata innego konkursu, organizowanego przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim.

 

Finalista lub laureat więcej niż jednego konkursu uzyskuje również
13 punktów.

 

- 7 punktów - za tytuł finalisty, w co najmniej jednym konkursie organizowanym przez kuratora oświaty.

 

Finalista więcej niż jednego konkursu uzyskuje również 7 punktów.
W przypadku przyznania 13 punktów nie przyznaje się 7 punktów.

 

- 5 punktów - niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział, za uzyskane wysokie miejsce – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół, co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim.

 

- 2 punkty - niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział, za uzyskane wysokie miejsce –nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół, co najmniej na szczeblu powiatowym.

 

- 2 punkty - za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego.

 

- 2 punkty - za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem.

 

- do 6 punktów – za średnią arytmetyczną zaokrągloną do trzech miejsc po przecinku, uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki (w przypadku braku oceny z wymienionych wyżej zajęć edukacyjnych, zajęć tych nie uwzględnia się przy obliczaniu średniej arytmetycznej).

 

Przy obliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące wartości punktowe dla stopni:

 

- stopień celujący - 6 punktów,

- stopień bardzo dobry - 5 punktów,

- stopień dobry - 4 punkty,

- stopień dostateczny - 3 punkty,

- stopień dopuszczający - 2 punkty.

 

3. Kryteria przyjmowania do oddziałów integracyjnych (część integracyjna):

 

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z tytułu niepełnosprawności przez poradnię psychologiczno– pedagogiczną. Kopię orzeczenia należy złożyć w każdej szkole wskazanej na liście preferencji posiadającej oddziały integracyjne (część integracyjną).

 

 

V. Tryb odwoławczy

 

 1. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy kandydatów przyjętych
  i nieprzyjętych do szkoły rodzic (opiekun prawny) kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. Uzasadnienie sporządza się w ciągu 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica (opiekuna prawnego) z wnioskiem.
 2. Rodzic (opiekun prawny) kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni
  od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie
  od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 3. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego .

 

NA GÓRĘ