1.png
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 w Warszawie
2.png
Zespół Szkół
blank.gif

INFORMACJE
Strona główna
Statut szkoły/ programy/regulaminy
Dyrektor/Kadra pedagogiczna
INSTRUMENTAL ENRICHMENT - program edukacyjny
Kalendarz roku szkolnego
Historia
Wolontariat
Biblioteka/Centrum multimedialne
Komunikaty
Stołówka
Zdrowe odżywianie
Serwis Pomoc Dziecku
Bezpieczny Internet
Galeria
Archiwum Newsów
Szukaj
Kontakt

Doradztwo zawodowe szkoła podstawowa

Doradztwo zawodowe liceum ogólnokształcące

Zamówienia publiczne


STRONY DOMOWE NAUCZYCIELI
Renata Cegiełka
blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
Szkoła Podstawowa
blank.gif

INFORMACJE
O Nas
Samorząd Szkolny
Spółdzielnia Uczniowska
Karta rowerowa
MISTRZOWIE KODOWANIA
SKO
Rada rodziców
Szukaj
Galeria
Kontakt


INTEGRACJA
Historia integracji
Integracja kl. 0 - III
Integracja kl. IV-VIII
Integracja sensoryczna
Rewalidacja


ŚWIETLICA
Świetlica
Regulamin świetlicy
blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
Liceum Ogólnokształcące
blank.gif Strona główna blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
Historia
blank.gif

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 206 przy ul. Bartniczej 2 w Warszawie

 

"Nadrzędnym celem wychowania jest kształtowanie człowieka we wszystkich dziedzinach życia i działalności, jako osoby ludzkiej dla dobra społeczeństwa. Dążymy do tego, by nasz Wychowanek był dobrym człowiekiem, wrażliwym na krzywdę, empatycznym, spontanicznym i twórczym w pracy na rzecz szkoły."

Fragment z dokumentu "Misja i wizja szkoły"

 

            W pięknym, przedwojennym budynku przy ul. Bartniczej 2 na warszawskim Bródnie mieści się Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 206 im. Władysława Reymonta.Jest to placówka bardzo nowoczesna, bezpieczna, przyjazna i życzliwa dla każdego ucznia, pracownika oraz rodzica.

            Początki działalności szkoły rozpoczynają się pod koniec lat pięćdziesiatych. W tym czasie na osiedlu Praga II powstaje wiele nowych bloków mieszkalnych, do których zaczynają wprowadzać się młode rodziny, przeważnie robotnicze, które po wyzwoleniu Warszawy rozpoczynają pracę w warszawskich zakładach. Nastepstwem tego procesu staje się wzrost liczby dzieci oraz konieczność otwarcia nowej szkoły podstawowej. W roku szkolnym 1959/1960 władze oświatowe podejmują decyzję o otwarciu Szkoły Podstawowej nr 206 przy ul. Szanajcy 5. Pierwszym dyrektorem szkoły zostaje Modest Przasnyski, nauczyciel z długoletnim doświadczeniem, nauczyciel matematyki z przedwojennym rodowodem. Szkoła na początku boryka się brakiem pomocy dydaktycznych, właściwego wyposażenia pracowni oraz sal lekcyjnych, a także pomieszczeń świetlicowych oraz biblioteki. Dzięki umiejętnościom organizacyjnym dyrektora i grona pedagogicznego szkoła szybko zaczyna normalnie funkcjonować. W szkole pracuje około 30 nauczycieli. Powstaje świetlica szkolna i stołówka, w której obiady codzinnie spożywa około 150 wychowanków. Ponad połowa nich pochodzi z rodzin robotniczych, nieco mniej to dzieci pracowników umysłowych. Najmniej uczniów pochodziło z rodzin rzemieślniczych. Biblioteka szkolna  szybko powiększała swój księgozbiór. Przy szkole, dzięki zaangażowaniu uczniów, powstaje ogródek szkolny, rozpoczynają działalność koła zainteresowań oraz szkolny SKS. Szkoła zaczyna współpracę z innymi placówkami na terenie Pragi i całej Warszawy. Uczniowie zajmują czołowe miejsca na olimpiadach przedmiotowych, a drużyny sportowe w piłce ręcznej są najlepsze w stolicy.

            Wszystkie te osiągnięcia dostrzeżone były przez władze oświatowe w dzielnicy Warszawa Praga Północ. Uwieńczeniem starań o dobrą kondycję placówki szkolnej jest nadanie jej 10 czerwca 1969 roku, czyli w 10 rocznicę istnienia szkoły, imienia Władysława Stanisława Reymonta. W tym dniu, dzięki pomocy i ofiarności Komitetu Rodzicielskiego ufundowany został szkolny sztandar. Na początku lat siedemdziesiątych prowadzone kontrole potwierdzają wysoki poziom nauczania oraz fachową organizację zajęć. Liczba uczniów wzrasta z każdym rokiem. W roku 1973 na emeryturę odchodzi dyrektor szkoły. Na jego miejsce wyznaczona jest mgr Jadwiga Strączyńska, pełniąca wcześniej funkcję zastępcy dyrektora. W tym czasie do szkoły zostaje włączona Szkoła Podstawowa nr 160 z ulicy Kotsisa na Żeraniu i działa jako filia SP nr 206 do końca roku szkolnego 1975/1976. Po niespełna dwóch latach pracy Jadwiga Strączyńska odchodzi do pracy w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a jej funkcję obejmuje mgr Anna Chmielewska. Niestety, z powodu niżu demograficznego do szkoły uczęszcza tylko około 500 uczniów, co przyspiesza decyzję władz oświatowych o rozwiązaniu szkoły i przeniesieniu jej do budynku przy ul. Bartniczej 2.

            Przedwojenny budynek był niestety w bardzo złym stanie technicznym, brakowało odpowiednio przygotowanych sal lekcyjnych. Szkoła Podstawowa nr 206 przenosi się jednak z całym wyposażeniem, gronem pedagogicznym i ósmą klasą z ul. Szanajcy. Pozostałe klasy zostają utworzone przez dzieci z okolic ul. Bartniczej. Remonty w szkole są nieuniknione i trwają przez całe lata osiemdziesiąte, co dezorganizuje pracę szkoły.

            W roku 1982 dyrektorem szkoły zostaje mgr Jolanta Żukowska. Szkoła rozpoczyna swoją właściwą działalność pedagogiczno – wychowawczą, co wiąże się z kolejnymi sukcesami uczniów na olimpiadach przedmiotowych i sportowych. Podczas wielkiej uroczystości przywrócono szkole imię Wł. St. Reymona, utracone w wyniku rozwiązania placówki. W tym dniu w szkole obecna była również odtwórczyni roli Jagny w filmowej wersji „Chłopów” Wł. St. Reymonta, aktorka Emilia Krakowska. Pierwszy dyrektor szkoły, Modest Przasnyski wręczył nowej dyrektor odnowiony sztandar szkoły.

            W roku 1992, w wyniku przeprowadzonego konkursu, dyrektorem zostaje mgr Małgorzata Kober. Lata dziewięćdziesiąte to ciągłe zmiany w oświacie, okres w którym zmieniają się podręczniki i programy nauczania. W roku 1995 szkoła przechodzi pod zarząd gminy Warszaw Targówek. W wyniku starań nowej dyrekcji pojawiają się fundusze, dzięki którym możliwe jest przeprowadzenie gruntownego remontu szkoły. W tym czasie do szkoły zaczyna uczęszczać mniej uczniów dlatego powstaje CII Liceum Ogólnokształcące ( 1997). Liceum uzyskuje status liceum integracyjnego. W 2008 roku  nadano mu imię Księdza Józefa Woźniaka.

Większość kadry nauczycielskiej przy wsparciu dyrekcji szkoły kończy studia wyższe, powstają klasy integracyjne, a szkole przybywa pomocy naukowych. Rozpoczyna równiez swoją działalnosć pracownia komputerowa, od pierwszych lat trwa nauka języka angielskiego. Szkoła od początku swojego istnienia szczyciła się wysokim poziomem nauczania, o czym świadczyły wyniki uzyskiwane podczas kontroli, a także osiągnięcia uczniów. Od połowy lat dziewięćdziesiatych w szkole popularne stają się kilkudniowe wyjazdy w ciągu roku szkolnego, gdzie dzieci oprócz nauki zwiedzają okolicę, zapoznają się z historią i tradycją regionu. Wszytsko to służy integracji uczniów i nauczycieli oraz lepsze zrozumienie wzajemnych potrzeb.

            W Szkole Podstawowej nr 206 od roku 2000/2001 tworzone są klasy integracyjne. Służą one osiągnięciu przez dzieci pełnej integracji społecznej. Umożliwia się im pełny kontakt z równieśnikami, dzięki czemu poznają swoje mocne strony oraz nowe drogi wzajemnego zrozumienia. Dzieci zdrowe uczą się życzliwości, troski, wrażliwości i empatii, co wpływa na budowanie przez nich własnego światopoglądu wpływa pozytywnie na zachowania społeczne. Obecnie w szkole działa również Samorząd Uczniowski, SKS oraz drużyna harcerska i zuchowa należąca do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Świetlica szkolna, działająca nieprzerwanie od roku szkolnego 1960/1961, realizuje liczne formy dydaktyczno-wychowawcze.
W latach 2007-2010 szkoła przeszła remont i rozbudowę budynku przy ul. Bartniczej 2. Zmieniła się w nowoczesny kompleks oświatowy.

            Placówka w całej swej historii walnie przyczyniła się do rozwoju oświaty i była jedną z wiodących szkół w tej części Warszawy. Od zawsze starała się wypełniać postawione sobie cele takie jak m.in. integracja młodzieży, nauka patriotyzmu, zapewnienie pomocy i opieki potrzebującym uczniom. Obecnie dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 206 oraz CII Liceum Ogólnokształcącego jest mgr Małgorzata Kober. Funkcje wicedyrektorów pełnią mgr Danuta Kwiatkowska oraz mgr Elżbieta Stępień.

Specyfika pracy z uczniem zdolnym i uczniem mającym trudności w nauce wymaga od szkoły, nauczycieli, terapeutów korzystania z wszelkich możliwych sposobów, aby uczeń mógł przewyciężyć trudności oraz osiągnoć sukces na miarę swoich możliowości. Cała kadra pedagogiczna wykazuje się ogromnym zaangażowaniem w pracy z każdym wychowankiem. Dzięki tej pracy uczniowie osiągają sukcesy naukowe.

 

Szkoła Podstawowa nr 206

 • Data założenia placówki:rok szkolny 1959/60
 • Lokalizacja: ul. Szanajcy 5 od 1959 , ul. Bartnicza 2 od 1980 roku
 • Dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 206 w latach 1959-2016

L.P.

Imię i Nazwisko Dyrektora

Okres pełnienia funkcji

Uwagi

1.

 

Modest Przasnyski,

 

1959-1973

odszedł na emeryturę

2.

 

Jadwiga Strączyńska

 

1983-1974

odeszła do pracy w MEN

3.

 

Anna Chmielewska

 

1974-1981

zrezygnowała z funkcji ze względu na stan zdrowia

4.

 

Jolanta Żukowska

 

1981-1992

nie przystąpiła ponownie do konkursu

5.

 

Małgorzata Kober

 

od 1992

od 1997r. p. M. Kober pełni funkcję dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 ( w skład którego wchodzą SP 206 i CII LO)

 

 • Nadanie imienia szkole:10 czerwca 1969 roku, (w 10 rocznicę istnienia szkoły), imienia Władysława Stanisława Reymonta.
 • 10.06 1969 ufundowanie sztandaru szklonego wg projektu Z. Lernacińskiego, w 1988 odnowienie sztandaru.
 • Od 2000 roku powstanie Oddziałów Integracyjnych
  • W roku szkolnym 2014/15powstała pierwsza klasa o profilu sportowym

 

 • Znane osobistości odwiedzające placówkę:

L.P.

Imię i Nazwisko

Data i okazja wizyty

Uwagi

1.

Emilia Krakowska.

 

21.05.1988r.

aktorka, odtwórczyni roli Jagny
w filmowej wersji „Chłopów” Wł. St. Reymonta,

2.

Tadeusz Woźniak, Jolanta Majchrzak-Wożniak

12.2006r.

Koncert dla dzieci z Oddziałów Przedszkolnych

 

3.

Tadeusz Woźniak, Jolanta Majchrzak-Wożniak

12.2007r.

Koncert kolęd i pastorałek dla pracowników oświaty
i Urzędu  Gminy Targówek

 

4.

J. Eks. arcybiskup Sławoj Leszek Głódź

2008 z okazji nadania imienia ks. Józefa Wożniaka CII LO

 

5.

 

Grzegorz Kasdepke

 

8.01.2009r. spotkanie
z autorem

 

6.

 

 

Piotr Świerczewski

 

Stop zwolnieniom z W-Fu

 

 

7.

 

Grzegorz Skrzecz

 

Sejmik sportowy

 

8.

Hanna Gronkiewicz -Waltz

5.11.2010r  oficjalne otwarcie budynku szkoły po remoncie

 

9.

J. Em. ks. kard. Józef  Glemp

11.05.2011r.
(parafia Matki Bożej Różańcowej)

wizyta w szkole podczas uroczystości koronacji Figury
„ Matki Bożej Fatimskiej”  

10.

prof. Franciszek Kobryńczuk

14.11.2013 spotkanie z poetą

autor książek dla młodzieży

11.

Leszek Hyndra Jr.

18.11.2013r. spotkanie z podróżnikiem

 

12.

Andrzej Supron

 

27.11.2013r. dzielnicowy sejmik edukacyjny „ sport i nauka to szlachetna sprawa –mądrość i dobra zabawa”

polski zapaśnik, mistrz Świata i Europy, wice mistrz olimpijski

13.

Andrzej Supron

2013r „mały mistrz -zapasy w każdej szkole”

 

14.

Artur Siódmiak

15.01.2015r.” camp z Arturem Siódmiakiem”

były polski piłkarz ręczny

15.

Zofia Noceti-Klepacka
Andrzej Supron
Paweł Skrzecz

05.12.2015r. „Sportowe

Mikołajki”

 

16.

Austin Egurrola

02.2016r. „Historia mojego tańca”

 

17.

 

Andrzej Wrona

 

11.05.2016r. spotkanie z mistrzem

 

 

 • Laureaci konkursów ogólnokrajowych i olimpiad

o   Mikołaj Budek Międzynarodowy konkurs matematyczny  „Kangurek” 2015r. Wyróżnienie

o   Jan Jaworski Międzynarodowy konkurs matematyczny  „Kangurek” 2015r.

o   Dominik Kowalczyk Międzynarodowy konkurs matematyczny  „Kangurek” 2015r. Wyróżnienie

o   Maria Palacz Międzynarodowy konkurs matematyczny  „Kangurek” 2015r. Wyróżnienie

o   Zuzanna Głogowska Międzynarodowy konkurs matematyczny  „Kangurek” 2015r. Wyróżnienie

o   Dominik Kowalczyk Olimpiada z języka angielskiego „ Olimpusek”

o   Maria Jaworska (18 miejsce), Eryk Suwiński (12miejsce) Olimpiada z języka angielskiego „ Olimpusek”.

o   Oliwia Piotrowska klub USK Ząbki , I miejsce w Turnieju Orlika  kategoria dziewcząt 10-11lat

o   Natalia Dobrzyńska kl. 2b II miejsce w maratonie rowerowym MBT 2016r.

 

 • Absolwenci szkoły będący sławnymi lub pełniącymi ważną funkcję w państwie osobami:

o   p. Ewa Sałacka –aktorka

o   p. Tomasz Borkowy - aktor

o   p. Paweł Bujalski –polityk

o   p. Piotr Trzaska - prokurator

o   p. Tomasz Cichocki –dyrektor gimnazjum JPII

 

blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
Odwiedź nas na FB
blank.gif
blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
Dziennik elektroniczny
blank.gif
blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
NUADU
blank.gif
blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
Dla rodzica
blank.gif

NABÓR
Dzień otwarty
REKRUTACJA do oddziałów przedszkolnych i kl.I
KLASA SPORTOWA
Wyprawka kl 0 i I
Wszystkie dzieci rodzą się geniuszami...

ZEBRANIA
Terminarz zebrań
Rada rodziców

POMOC DLA RODZICÓW
Zasiłki i stypendia
DOKUMENTY DO POBRANIA-stypendia
Serwis Pomoc Dziecku
Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne
Profilaktyka Dopalacze
Kącik rodzica
Akademia dla rodziców
Dziecko w sieci

SEKRETARIAT

Godziny pracy:8.00-16.00.
/piątek jest dniem bez przyjęć interesantów/

tel/fax 22 8111820
blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
Dla ucznia
blank.gif

PODRĘCZNIKI
podręczniki

PLAN LEKCJI
plan lekcji w ZS nr 41

NA NUDĘ
Ciekawe strony

PROCEDURY WYDAWANIA DUPLIKATÓW
Procedury wydawania duplikatów w ZS Nr41
Wniosek o wydanie duplikatu

PO LEKCJACH
Biblioteka cyfrowa
Zajęcia pozalekcyjne

Harcerstwo

blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
Dzwonki
blank.gif
8:00 - 8:45
8:50 - 9:35
9:40 - 10:25
10:35 - 11:20
11:30 - 12:15
12:30 - 13:15
13:30 - 14:15
14:25 - 15:10
15:15 - 16:00
16:05 - 16:50
blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
Logowanie
blank.gif
Nazwa użytkownika

Hasło



Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png